โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯประชาสัมพันธ์การับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 22