เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติการ ควบคู่กับความรู้ทางภาคทฤษฏีเพื่อความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์และสารตกค้าง การพยาบาลสัตว์ การใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนการดูแล และเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อการทดลอง การอนุรักษ์และการบริโภค บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีทักษะเฉพาะทางมีคุณภาพทั้ง ทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้าน การพยาบาลสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- สามารถสร้างและประยุกต์องค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้
- มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นเลิศทาง วิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
- ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากล หรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์
- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม
- ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 - ฉบับย่อ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 – ฉบับย่อ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.