เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติการ ควบคู่กับความรู้ทางภาคทฤษฏีเพื่อความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์และสารตกค้าง การพยาบาลสัตว์ การใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนการดูแล และเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อการทดลอง การอนุรักษ์และการบริโภค บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีทักษะเฉพาะทางมีคุณภาพทั้ง ทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้าน การพยาบาลสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
– สามารถสร้างและประยุกต์องค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้
– มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นเลิศทาง วิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
– ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากล หรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์
– มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม
– ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 – ฉบับย่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 – ฉบับย่อ

Loading