คณะกรรมการกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลทางสัตวแพทย์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรพรรณ สุคนธสิงห์
กรรมการ

ผศ.ดร.อุโฆษ สุวรรณ
กรรมการ

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
กรรมการ

อ.น.สพ.ดร.ภัทรกฤษณ์ จงไพบูลย์พัฒนะ
กรรมการ

นางสกุลจิตร วิเชียรโชติ
กรรมการ

นางสาวรัตนา มุ้ยแก้ว
กรรมการ

นางสาวรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
กรรมการ

นายธนวิน เวชโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอัจฉรา ลัทธิ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายนวพล เพ็ชรทับทิม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Loading