สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

Download (vt2555.pdf, PDF, 567KB)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

Download (vt2551.pdf, PDF, 1.81MB)

ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

Download (vt2545.pdf, PDF, 1.24MB)

ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)

Download (vt2536.pdf, PDF, 1.57MB)

Loading