สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

Download (vt2555.pdf, PDF, 567KB)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

Download (vt2551.pdf, PDF, 1.81MB)

ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

Download (vt2545.pdf, PDF, 1.24MB)

ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)

Download (vt2536.pdf, PDF, 1.57MB)