รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.บัณฑิต มังกิจ

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0001
e-mail : fvetbdm@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616016
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พุธ และศุกร์ 09.00 น.-16.30 น.
หมายเหตุ : ให้นิสิตทำการนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรืออีเมลก่อนทุกครั้ง

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0002
e-mail : cvtcns@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616018
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พฤหัสบดี 13.00 น.-16.30 น.

อ.พีระ อารีศรีสม

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0004
e-mail : pvettech@yahoo.com

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616028
มือถือ 08-1685-3489, 09-9217-8437
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 08.00 น.-16.30 น.

อ.น.สพ.ธิติชัย จารุเดชา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0006
e-mail : cvttcj@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616025
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30 น.-16.30 น.

ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0007
e-mail : cvtsms@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616003
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร และพฤหัสบดี 09.00 น.-12.00 น.

รศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0009
e-mail : cvtnkl@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616022
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร และศุกร์ 08.30 น.-16.30 น.
หมายเหตุ : โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า หรือวันและเวลาอื่นที่มีการนัดหมายล่วงหน้า

อ.ดร.ทนพญ.อนามิกา กฤติยากรรณ์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0008
e-mail : cvtakk@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616034
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30 น.-16.30 น.
หมายเหตุ : โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า หรือวันและเวลาอื่นที่มีการนัดหมายล่วงหน้า

อ.ดร.สุพจนา เจริญสิน

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0011
e-mail : cvtspc@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616029
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ 09.00 น.-16.00 น. และ พุธ 13.00 น.-16.00 น.

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0012
e-mail : cvtdmp@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616026
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น.
หมายเหตุ : ให้นิสิตทำการนัดหมายล่วงหน้าทางอีเมลก่อนทุกครั้ง

ผศ.น.สพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0013
e-mail : cvtwns@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616014
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
พุธ 09.00 น.-12.00 น. และศุกร์ 09.00 น.-16.00 น.

ผศ.ดร.วิมลรัตน์ อินศวร

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0014
e-mail : cvtwri@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616035
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
พุธ ถึง ศุกร์ 08.30 น.-16.30 น.

รศ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0015
e-mail : cvtswt@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616021
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 09.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น.
หมายเหตุ : ให้นิสิตทำการนัดหมายล่วงหน้าทางอีเมลก่อนทุกครั้ง

ผศ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0016
e-mail : cvtsrp@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616031
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ และอังคาร 10.00 น.-16.00 น.

ผศ.ดร.ทนพญ.พรพิมล เมธีนุกูล

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0019
e-mail : cvtppm@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616036
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ และอังคาร 09.00 น.-16.00 น.

รศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0020
e-mail : cvtpmp@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616033
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ และอังคาร 08.00 น.-16.00 น.

ผศ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0021
e-mail : cvtsrn@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616037
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ และศุกร์ 09.00 น.-12.00 น.

รศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0023
e-mail : cvtwnr@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616002
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร และพฤหัสบดี 09.00 น.-16.00 น.

ผศ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0024
e-mail : cvttyr@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616032
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร และศุกร์ 09.00 น.-16.00 น.

ผศ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0025
e-mail : cvtsnn@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616024
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร และพฤหัสบดี 09.00 น.-16.00 น.

ผศ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0026
e-mail : cvttpp@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616038
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พุธ และพฤหัสบดี 09.00 น.-16.00 น.

ผศ.ดร.ทนพญ.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0027
e-mail : cvtopr@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616027
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ และอังคาร 15.00 น.-16.30 น.

ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0028
e-mail : cvtrsr@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616023
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พุธ และพฤหัสบดี 09.00 น.-16.00 น.

ผศ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0029
e-mail : cvtmts@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8573-5 ต่อ 616020
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
อังคาร, พุธ และพฤหัสบดี 09.00 น.-16.00 น.

ผศ.ดร.นพดล ประเสริฐสินเจริญ

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0030
e-mail : sbcndp@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616030
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
หมายเหตุ : ติดต่อผ่าน line group

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0031
e-mail : cvtchs@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5 ต่อ 616023
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)

ผศ.ดร.อุโฆษ สุวรรณ

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0032
e-mail : cvteks@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30 น.-16.30 น.
หมายเหตุ : โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า หรือวันและเวลาอื่นที่มีการนัดหมายล่วงหน้า

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดานัย แสงทอง

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา P0033
e-mail : cvtdns@ku.ac.th

โทรศัพท์ : 0-2579-8574-5
วันเวลาที่สะดวกให้นิสิตเข้าพบ
จันทร์ถึงศุกร์ 08.30 น.-16.30 น.
หมายเหตุ : โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า หรือวันและเวลาอื่นที่มีการนัดหมายล่วงหน้า

Loading