ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2565

ตารางสอบไล่ ภาคปลาย 2563

ตารางสอบไล่ ภาคต้น 2563

ตารางสอบกลางภาค ภาคต้น 2563

ตารางสอบไล่ ภาคปลาย 2562

ตารางสอบกลางภาค ภาคปลาย 2561

ตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย 2561

การส่งต้นฉบับข้อสอบและการรับข้อสอบคืน สำหรับการสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการดำเนินการสอบ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดการสอบ สำหรับคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์