สำนักงาน ก.พ. กำหนดวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

Download (apvt2539.pdf, PDF, 632KB)

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Download (apvt2552.pdf, PDF, 350KB)

Loading