คณะผู้บริหารงานบริการการศึกษา

ผศ.ดร.นสพ.สมัคร สุจริต
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ :
ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม) : ม.เกษตรศาสตร์
สพ.บ. : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ :
0-2579-8573-5
หมายเลขภายใน มก. : 
616003
e-mail : 
cvtsms@ku.ac.th

 

 

 

 

 

 ผศ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :
วท.ด.(ชีวเคมี) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(ชีวเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5
หมายเลขภายใน มก. : 616037
e-mail : cvtsrn@ku.ac.th
 นางสาวหทัยกาญจน์ ลูกฟัก
หัวหน้างานบริการการศึกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ :
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) : ม.ศรีปทุม
ศศ.บ.(การบัญชี) : ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5
หมายเลขภายใน มก. : 616072
e-mail : cvthtl@ku.ac.th

 

 
 
 

หน่วยกิจการนิสิต


นายธนวิน เวชโพธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คุณวุฒิ :
ศศ.บ.(การจัดการกีฬา) : ม.ธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5
หมายเลขภายใน มก. : 616073
e-mail : cvttvv@ku.ac.th

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

 นายนริศ ปานศรีแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
คุณวุฒิ : 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5
หมายเลขภายใน มก. : 616071
e-mail : cvtnrp@ku.ac.th

 

 

 

 

 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นางสาวศยามล มามี

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คุณวุฒิ : 
วท.ม.(วิศวกรรมเครือข่าย) : ม.เทคโนโลยีมหานคร
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) : ม.ราชภัฎพระนคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2579-8573-5
หมายเลขภายใน มก. : 616112
e-mail : cvtsmm@ku.ac.th