บุคลากรงานบริการการศึกษา

ผศ.ดร.นสพ.สมัคร สุจริต

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
e-mail : cvtsms@ku.ac.th

ผศ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
e-mail : cvtsrn@ku.ac.th

นายนริศ ปานศรีแก้ว

หัวหน้างานบริการการศึกษา (ผู้รักษาการแทน)
e-mail : cvtnrp@ku.ac.th

นางสาวจารุณันท์ แสงศิริ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
e-mail : regjns@ku.ac.th

ดูแลด้านงานทะเบียนนิสิต, งานรับเข้าศึกษา
และสหกิจศึกษา

นายธนวิน เวชโพธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
e-mail : cvttvv@ku.ac.th

ดูแลด้านการฝึกงานนิสิต, ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา,
ทุนการศึกษา และศิษย์เก่า

นางสาวศยามล มามี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
e-mail : cvtsmm@ku.ac.th

ดูแลงานด้านการจัดการสอบ,
ห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา

Loading