บุคลากรงานบริการการศึกษา

ผศ.นสพ.ดร.วนัท ศรีเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
e-mail : wanat.s@ku.ac.th

ผศ.ดร.น.สพ.สุชนิทธิ์ งามกาละ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
e-mail : suchanit.n@ku.ac.th

ผศ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
e-mail : cvttyr@ku.ac.th

นายนริศ ปานศรีแก้ว

หัวหน้างานบริการการศึกษา (ผู้รักษาการแทน)
e-mail : narit.p@ku.ac.th

นางสาวจารุณันท์ แสงศิริ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
e-mail : jarunun.sa@ku.ac.th

ดูแลด้านงานทะเบียนนิสิต, งานรับเข้าศึกษา
และสหกิจศึกษา

นายธนวิน เวชโพธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
e-mail : thanavin.ve@ku.ac.th

ดูแลด้านการฝึกงานนิสิต, ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา,
ทุนการศึกษา และศิษย์เก่า

นางสาวศยามล มามี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
e-mail : sayamon.m@ku.ac.th

ดูแลงานด้านการจัดการสอบ,
ห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา

Loading