ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ม.มหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) (หลักสูตรภาษาไทย)