ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU84 ปีการศึกษา 2567

1. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเรียมการศึกษา

2. ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตใหม่ รหัส 67

3. คู่มือการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (KU84)

4. ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

Loading