📍 สำนักบริหารการศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (KET1) ผ่านระบบสอบ KULAM สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ที่ประสงค์ใช้คะแนน KU-KET เพื่อใช้เทียบกับระดับของเกณฑ์การจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ⭐โดยนิสิตสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/pretesteng

📍 สำนักบริหารการศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ (KET1) ผ่านระบบสอบ KULAM สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ที่ประสงค์ใช้คะแนน KU-KET เพื่อใช้เทียบกับระดับของเกณฑ์การจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ⭐โดยนิสิตสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/pretesteng

Loading