นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คุณวุฒิ
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616061
e-mail : ffiscpw@ku.ac.th
รับผิดชอบ : พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปประเด็น เสนอแนะด้านการบริหารงานเสนอรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี / กำหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบาย ยกร่างนโยบายและแผน โครงการ ประสานงาน สนับสนุนภารกิจของคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน / ควบคุมและตรวจสอบ จัดระบบงานและการจัดการงานต่างๆ ในสำนักงานเลขานุการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีประสิทธิภาพ / ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest