ประกอบไปด้วย 4 ภาระกิจหลัก คือ

1. งานด้านสารบรรณ ดำเนินการทางด้านสารบรรณ ธุรการ การรับ ส่งและจัดเวียนหนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน การจัดพิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร การติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน
2. งานด้านการเจ้าหน้าที่ ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ทุกสายงาน รวมทั้งลูกจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุ และแต่งตั้งการกำหนดตำแหน่ง การพิจารณาความดี ความชอบ การโอนย้าย การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย สวัสดิการและการออกจากราชการ
3. งานด้านอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งอาคาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งควบคุม และสั่งการการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ
4. งานด้านประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร ตลอดจนนำเสนอข้อมูลข่าวสารและแสวงหาช่องทางในการเผยแพร่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและบุคลากรในองค์กร

บุคลากรในสังกัด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
คุณวุฒิ
ศศ.ม.(พัฒนสังคมศาสตร์) : ม.เกษตรศาสตร์
วท.บ.(จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616062
e-mail : sukhumarn.s@ku.ac.th
รับผิดชอบ : ด้านสารบรรณ / ธุรการ / การรับ-ส่งและจัดเวียนหนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน / การจัดพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร / การติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คุณวุฒิ
ร.ม.(รัฐศาสตร์) : ม.รามคำแหง
ร.บ.(การบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 : ม.รามคำแหง
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 : ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616063
e-mail : somchai.ni@ku.ac.th
รับผิดชอบ : การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทุกสายงาน / การสรรหา / การบรรจุ / การแต่งตั้ง / การพิจารณาความดีความชอบ / โอนย้าย / ฝึกอบรม / ดูงาน / สวัสดิการ / การออกจากราชการ

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
วท.บ.(การพยาบาลสัตว์): ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616091
e-mail : runchana.le@ku.ac.th
รับผิดชอบ : โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
วท.บ.(การพยาบาลสัตว์): ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616091
e-mail : pasavit.t@ku.ac.th
รับผิดชอบ : โครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616081
e-mail : chanapath.t@ku.ac.th
รับผิดชอบ : โครงการบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ
ปวช. (ช่างยนต์) : ร.ร.ช่างฝีมือปัญจะวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616101
e-mail : sreesuk.u@ku.ac.th
รับผิดชอบ : ขับรถยนต์ / รับ-ส่งเอกสาร

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
คุณวุฒิ
ปวช. (ช่างไฟฟ้า) : วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616101
e-mail : thepsak.m@ku.ac.th
รับผิดชอบ : ขับรถยนต์ / รับ-ส่งเอกสาร

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
คุณวุฒิ
ป.6 : ร.ร.ชุมชนวัดริ้วหว้า
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616101
e-mail : pairoj.la@ku.ac.th
รับผิดชอบ : ดูแลบำรุงรักษา / ตัดแต่งต้นไม้ภายในคณะ

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง
คุณวุฒิ
ม.3 : ร.ร.ศึกษาผู้ใหญ่วัดหลักสี่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616102
e-mail : boonruang.b@ku.ac.th
รับผิดชอบ : ดูแล / ทำความสะอาดพื้นที่ ชั้น 7 และ ชั้น 11 / รับ-ส่งเอกสาร

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest