สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ชั้น 6 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616000
โทรสาร 0-2579-8571