แบบฟอร์มเบิกวัสดุออนไลน์

พัฒนาด้วย Google Form และ LINE Notify เพื่อให้บุคลากรสามารถเบิกวัสดุได้สะดวกขึ้น หน่วยพัสดุจะทราบว่าท่านใดเบิกวัสดุอะไรได้ทันที และลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกด้วย  
ผู้พัฒนาระบบ : นางสาวนิตยา ปั้นพันธุ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมและบริการ Online

พัฒนาด้วย Google Form และ LINE Notify เพื่อให้บุคลากรสามารถแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์และบนจอดิจิตอล Signage แจ้งซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า แจ้งซ่อมระบบน้ำประปา แจ้งซ่อมระบบโทรศัพท์ แจ้งขอใช้รถยนต์คณะ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) แจ้งขอใช้ห้องประชุม ได้สะดวกขึ้น ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะจะทราบว่าท่านใดแจ้งซ่อมหรือขอใช้บริการต่างๆ ได้ทันที และลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกด้วย   
ผู้พัฒนาระบบ : นายนริศ ปานศรีแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

ระบบทะเบียนประวัติบุคลากรออนไลน์

เป็น Web Application Programming ที่พัฒนาด้วย PHP + MySQL เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบประวัติของตนเอง สะดวกในการค้นหาข้อมูล  
ผู้ดูแลข้อมูล : นายสมชาย นิลเทศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้พัฒนาระบบ : นางสาวศยามล มามี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

เป็น Web Application Programming ที่พัฒนาด้วย PHP + MySQL เพื่อให้บุคลากรได้รู้ข่าวสารของทางราชการ และยังเป็นการประหยัดกระดาษอีกด้วย  
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวสุขุมาลย์ สมสุขเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้พัฒนาระบบ : นายนริศ ปานศรีแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

โปรแกรมทะเบียนหนังสือราชการ

พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Microsoft Access เพื่อจัดเก็บข้อมูลการออกเลขที่หนังสือราชการ การลงเลขที่รับหนังสือราชการ การค้นหาหนังสือราชการ
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวสุขุมาลย์ สมสุขเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้พัฒนาระบบ : นายนริศ ปานศรีแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ