ประกอบไปด้วย 3 ภาระกิจหลัก คือ

1. ด้านทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
2. ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
3. ด้านพัฒนาศักยภาพนิสิต ดำเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การฝึกงานของนิสิต

บุคลากรในสังกัด

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
คุณวุฒิ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616074
e-mail : narit.p@ku.ac.th
รับผิดชอบ : บันทึกภาพนิ่ง / บันทึกวิดีโอ / โสตทัศนูปกรณ์ / กายภาพและสิ่งแวดล้อม / เว็บไซต์คณะ / เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ / เว็บไซต์โครงการฯ ภาคพิเศษ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
ศศ.บ.(การจัดการกีฬา) : ม.ธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616073
e-mail : thanavin.ve@ku.ac.th
รับผิดชอบ : การฝึกงานนิสิต / ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา / ทุนการศึกษา / ศิษย์เก่า

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
กศ.บ.(การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา) : ม.บูรพา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616072
e-mail : jarunun.sa@ku.ac.th
รับผิดชอบ : งานทะเบียนนิสิต / งานรับเข้าศึกษา / สหกิจศึกษา / ศึกษาดูงานนอกสถานที่

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คุณวุฒิ
วท.ม.(วิศวกรรมเครือข่าย) : ม.เทคโนโลยีมหานคร
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) : ม.ราชภัฎพระนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616073
e-mail : sayamon.m@ku.ac.th
รับผิดชอบ : พัฒนาโปรแกรมต่างๆ ของหน่วยงาน / facebook คณะ / facebook งานบริการการศึกษา / ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616075
e-mail : waraluk.k@ku.ac.th
รับผิดชอบ : งานบัณฑิตศึกษา / งานวิจัยของคณะ / งานห้องสมุด

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest