งานบริการการศึกษา

ประกอบไปด้วย 3 หน่วย คือ
หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาด้านโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ดำเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การฝึกงานของนิสิต

นางสาวหทัยกาญจน์ ลูกฟัก หัวหน้างานบริการการศึกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ
ศศ.ม.(บริหารการศึกษา) : ม.ศรีปทุม
ศศ.บ.(การบัญชี) : ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616072
e-mail : cvthtl@ku.ac.th
รับผิดชอบ : หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ / การรับเข้า / ตารางเรียน / ตารางสอบ / ย้ายสาขา / ย้ายคณะ / เทียบโอนรายวิชา / จบการศึกษา / ประกันคุณภาพการศึกษา / สนับสนุนอาจารย์พิเศษ

นายธนวิน เวชโพธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
ศศ.บ.(การจัดการกีฬา) : ม.ธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616073
e-mail : cvttvv@ku.ac.th
รับผิดชอบ : การฝึกงานนิสิต / สหกิจศึกษา / ศึกษาดูงานนอกสถานที่ / ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา / ทุนการศึกษา / ศิษย์เก่า

นายนริศ ปานศรีแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
คุณวุฒิ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616071
e-mail : cvtnrp@ku.ac.th
รับผิดชอบ : บันทึกภาพนิ่ง / บันทึกวิดีโอ / โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องต่างๆ / อาคารสถานที่และยานพาหนะ / เว็บไซต์คณะ / เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ

นางสาวศยามล มามี

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คุณวุฒิ
วท.ม.(วิศวกรรมเครือข่าย) : ม.เทคโนโลยีมหานคร
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) : ม.ราชภัฎพระนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616112
e-mail : cvtsmm@ku.ac.th
รับผิดชอบ : พัฒนาโปรแกรมต่างๆ ของหน่วยงาน / เว็บไซต์คณะ / เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะ / ดูแลห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา