งานนโยบายและแผน

ประกอบไปด้วย 2 หน่วย คือ
หน่วยแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแผนพัฒนา การวิเคราะห์นโยบาย วิเคราะห์โครงการพิเศษ และโครงการเฉพาะกิจ แผนอัตรากำลัง และการดำเนินงานงานเลขานุการเฉพาะเรื่อง
หน่วยคลังข้อมูลและสารสนเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำคลังข้อมูล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร

นางสาวรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คุณวุฒิ
ศศ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) : ม.เกษตรศาสตร์
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) : ม.เกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616064
e-mail : cvtrts@ku.ac.th

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest