งานคลังและพัสดุ

ประกอบไปด้วย 2 หน่วย คือ
หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของคณะฯ รวมถึงเงินงบประมาณจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัย, จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของคณะฯ ให้ถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับ และให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภทรายจ่าย
หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง, การจ้างเหมาบริการ, การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ถูกต้องรวดเร็วตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และถูกกฎระเบียบที่วางไว้, การจัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ พร้อมทั้งตรวจสอบของให้ตรงตามบัญชี และดำเนินการจำหน่ายของที่ชำรุด,เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นจากการใช้งานออกจากบัญ

นางณัฐชยา อยู่คง
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
คุณวุฒิ
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) : ม.รามคำแหง
บธ.บ.(การบัญชี) : ม.ราชภัฏพระนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616065
e-mail : cvtnyy@ku.ac.th

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest
นางสาวขวัญฤทัย หัสไทย

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
คุณวุฒิ
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) : ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616066
e-mail : cvtkth@ku.ac.th

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest
นางสาวพลอยเพทาย กาญจนพาที

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติชำนาญการ
คุณวุฒิ
ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศษธุรกิจ) : ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616067
e-mail : cvtptk@ku.ac.th

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest
นางสาวพรพิมล ศรีสุภักดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
น.บ.(นิติศาสตร์), ม.ราชภัฏมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616068
e-mail : cvtpms@ku.ac.th

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest