ประกอบไปด้วย 2 ภาระกิจหลัก คือ

1. ด้านการเงินและบัญชี มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของคณะฯ รวมถึงเงินงบประมาณจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัย, จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของคณะฯ ให้ถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับ และให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกประเภทรายจ่าย
2. ด้านพัสดุ มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง, การจ้างเหมาบริการ, การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ถูกต้องรวดเร็วตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และถูกกฎระเบียบที่วางไว้, การจัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ พร้อมทั้งตรวจสอบของให้ตรงตามบัญชี และดำเนินการจำหน่ายของที่ชำรุด,เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นจากการใช้งานออกจากบัญชี

บุคลากรในสังกัด

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
คุณวุฒิ
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) : ม.รามคำแหง
บธ.บ.(การบัญชี) : ม.ราชภัฏพระนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616065
e-mail : natchaya.y@ku.ac.th
รับผิดชอบ : งานบัญชี ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
คุณวุฒิ
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร) : ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616066
e-mail : khanrutai.h@ku.ac.th
รับผิดชอบ : งานการเงิน ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
บช.บ. : ม.ศรีปทุม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616076
e-mail : chutiporn.c@ku.ac.th
รับผิดชอบ : งานบัญชี

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติชำนาญการ
คุณวุฒิ
ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศษธุรกิจ) : ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616067
e-mail : ploypetai.k@ku.ac.th
รับผิดชอบ : งานพัสดุ

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คุณวุฒิ
น.บ.(นิติศาสตร์), ม.ราชภัฏมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-8573-5 ต่อ 616068
e-mail : pornpimon.sris@ku.ac.th
รับผิดชอบ : งานพัสดุ

  • ข้อมูลงานวิจัยจาก KUforest