การเพิ่ม – ถอนบางรายวิชา (Add-Drop) สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ผ่านระบบ MY.KU.TH

การเพิ่ม – ถอนบางรายวิชา (Add-Drop) สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ผ่านระบบ MY.KU.TH
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ
– นิสิตที่ต้องการเพิ่มรายวิชา นิสิตสามารถดำเนินการผ่านระบบ MY.KU.TH ได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 ม.ค. 64 หากพ้นวันดังกล่าว นิสิตต้องปฏิบัติตามรายละเอียดดังภาพที่แนบ
– นิสิตที่ต้องการถอนสามารถดำเนินการได้โดยมีเงื่อนไข Drop ไม่ติด W และ Drop ติด W โดยมีช่วงวันตามปฏิทินการศึกษากำหนด
 ที่มา: เพจ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Loading