ภาครัฐ
1.1 สถาบันการศึกษา ได้แก่
– คณะแพทยศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
– คณะประมง
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร
– คณะเกษตร
– มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีราชมงคล
– มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 โรงพยาบาลสัตว์
1.3 โรงพยาบาล
1.4 กรมประมง
– ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (13 แห่ง)
1.5 กรมปศุสัตว์
– ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
– กองชีวผลิตภัณฑ์
– แผนกรักษาสัตว์
– กองผสมเทียม
– สำนักงานปศุสัตว์
– สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์
1.6 กรุงเทพมหานคร
– กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานอนามัย
1.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ภาคเอกชน
– บริษัทผลิตอาหารสัตวแพทย์
– บริษัทจำหน่ายสัตว์
– บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม
– บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
– โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์
– ฟาร์มต่างๆ
– สหกรณ์โคนม
– บริษัทอุตสาหกรรมห้องเย็น
– ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
– ขายอาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ อุปกรณ์ตรวจวิเคาะห์
– ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
– ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

 

Loading