ภาครัฐ
1.1 สถาบันการศึกษา ได้แก่
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
- คณะประมง
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเกษตร
- มหาวิทยาัลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 โรงพยาบาลสัตว์
1.3 โรงพยาบาล
1.4 กรมประมง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (13 แห่ง)
1.5 กรมปศุสัตว์
- ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
- กองชีวผลิตภัณฑ์
- แผนกรักษาสัตว์
- กองผสมเทียม
- สำนักงานปศุสัตว์
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์
1.6 กรุงเทพมหานคร
- กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานอนามัย
1.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ภาคเอกชน
- บริษัทผลิตอาหารสัตวแพทย์
- บริษัทจำหน่ายสัตว์
- บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม
- บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์
- ฟาร์มต่างๆ
- สหกรณ์โคนม
- บริษัทอุตสาหกรรมห้องเย็น
- ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- ขายอาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ อุปกรณ์ตรวจวิเคาะห์
- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
- ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์