ตารางการจัดห้องสอบ สอบไล่ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สําหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์