ตารางสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2-4