ประกาศกองทุนเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนของนิสิตโครงการฯ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)