ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสูงสุด 3.85 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2564

 
ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสูงสุด 3.85 ประจำปีการศึกษา 2563
 

Loading