ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปีการศึกษา 2564