ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1 – 4 (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)