ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)