เต้านมเทียม (Model of breast Cow)

ผู้ประดิษฐ์

 1. นายนำโชค อายยืน
 2. นายรัฐนันท์ เดชไธสง
 3. นายพีรวิชญ์ สัมพะวงศ์
 4. นางสาวปิยาภา ปราบเสียง
 5. นางสาวกาญจนาพร จิวะราพงศ์
 6. นางสาวรวีรดา เมฆทวีภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต

ที่มา/ความสําคัญ

เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาลูกโคนมท้องเสียจากองศาการกินนมที่ไม่ถูกต้อง คือ ก้มคอกินนมจากถังนมที่เกษตรกรจัดเตรียมไว้ให้ การท้องเสียของลูกโคนมนั้นทำให้การเติบโตของลูกคไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คาดไว้และส่งผลต่อระยะวลาการเลี้ยงโคนมเพื่อผลผลิต จากปัญหาที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลที่เรานำมาศึกษา และคิดประดิษฐ์คิดค้นเต้านมเที่ยมขึ้นเพื่อแก้ขปัญหาการท้องเสี่ยที่เกิดจากการกินนมผิดองศาของลูกโคนมและเพื่อความสะดวกสบายในการป้อนนมแก่ลูกโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

คุณสมบัติ/ประโยชน์

 คุณสมบัติของ “เต้านมเทียม”
 สามารถตั้งนวัตกรรมไว้ เพื่อให้ลูกโคกินนมแบบไม่ผิดองศาซึ่งเป็นปัจจัยนึงในการทำให้เกิดอาการท้องเสี่ยในลูกโคนม และเกษตรกรจะได้ไม่เสี่ยเวลาในการป้อนนมลูกโค

 ประโยชน์ของ “เต้านมเทียม”

 1. แก้ไขปัญหาอาการท้องเสี่ยที่เกิดจากการกินนมผิดองศาของลูกโคนม
 2. เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการป้อนนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
 3. เพื่อให้ลูกโคนมได้เติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานที่คาดหวังไว้

ลักษณะผลิตภัณฑ์/องค์ประกอบหลัก

 กระบวนการผลิต “เต้านมเทียม”
 ออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและสรีระของลูกโคนมในการกินนม

 ส่วนประกอบหลักในการผลิต “เต้านมเทียม”

 1. เหล็กสำหรับทำโครงสร้าง
 2. ถังสแตนเลส
 3. จุกนมเทียม

โปสเตอร์ผลงาน