คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-8573-5 หรือ 0-2942-8200-45 ต่อ 616000
โทรสาร 0-2579-8571
โทรศัพท์ภายใน มก. 616000
E-mail : vettech@ku.ac.th