ขั้นตอนต่างๆ

  1. ขั้นตอนนำส่งเอกสารขออนุญาตดำเนินการวิจัยฯ VT-KU 
  2. บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ VT-KU  
  3. VTKU-Biosafety แบบเสนอโครงการ Updated 23/11/2565
  4. บันทึกข้อความขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ
  5. แบบฟอร์มใบรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ

ใบรับรอง

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือรับรอง

คู่มือ