มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขั้นตอนต่างๆ

  1. ขั้นตอนนำส่งเอกสารขออนุญาตดำเนินการวิจัยฯ VT-KU 
  2. บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ VT-KU  
  3. แบบฟอร์ม A_KU
  4. แบบฟอร์ม B_KU
  5. แบบฟอร์ม C_KU

ใบรับรอง

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือรับรอง

คู่มือ