แบบฟอร์มดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

  1. บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการวิจัย VT-KU
  2. ใบขอรับรองการควบคุมความปลอดภัย VT-KU  
  3. KU-Biosafety01-แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการประเมิน
  4. แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการ VT-KU
  5. แบบฟอร์มหนังสือขอรับการประเมิน-สำหรับBIOSAFETY-KU
  6. แบบฟอร์มใบรับโครงการวิจัยฯ-สำหรับBIOSAFETY-KU

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือรับรอง