แผนงานวิจัยแม่บทของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

1. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การจดสิทธิบัตรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อช่วยในการส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพดีหรือช่วยให้คุณภาพชีวิตของสัตว์ดีขึ้น
2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สัมพันธ์ทางด้านต่างๆทางสัตวแพทย์ ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา พิษวิทยา พยาธิวิทยา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์และสัตวแพทยสาธารณสุข

นโยบายด้านการวิจัยของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

1. มุ่งเน้นความสำคัญของการบริหารงานวิจัยและส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะฯอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
2. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัยของบุคลากรในเชิงวิชาการและพาณิชย์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ