ทรายแมวผักตบชวา (Cat litter of water hyacinth)

ผู้ประดิษฐ์

ฮัซซูนา สาเหล็ม และคณะ

ความสําคัญและที่มา

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) เป็นพืชน้ําล้มลุกเจริญเติบโตได้ตลอดปี สามารถอยู่ได้ทุกสภาพ แหล่งน้ํา มีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบลุ่มน้ําอะแมซอนในทวีปอเมริกาใต้ ลักษณะดอก มีสีม่วงอ่อนคล้ายคลึงกับช่อ ดอกกล้วยไม้
 ในประเทศไทย ผักตบชวาเป็นพืชต่างถิ่นที่เข้ามาแพร่ระบาด เป็นวัชพืชน้ําที่เติบโตง่ายและ แพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้ํา รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ระบบนิเวศทางน้ําและสามารถทําให้พืชท้องถิ่นสูญพันธุ์ได้ ถึงแม้ว่าผักตบชวานี้มีลักษณะพันธุกรรมเดียว เท่านั้นที่พบในประเทศไทย แต่การกําจัดผักตบชวานั้นเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก เพราะมีการใช้งบประมาณ สูงและระยะเวลาที่ยาวนาน ในการกําจัดการแพร่พันธุ์ของผักตบชวาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 ในปัจจุบันในส่วนของผลิตภัณฑ์ทรายแมวชนิดที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ที่ใช้ดูดซับปัสสาวะ และอุจจาระจากแมวนั้น ในปัจจุบันมีราคาที่ค่อนข้างสูง เช่น ทรายแมวจากเต้าหู ทรายแมวจากฟางข้าวเป็น ต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าบทความเกี่ยวกับผักตบชวาแล้ว ได้พบว่าโครงสร้างภายในลําต้นของผักตบชวาเป็นรู พรุนลักษณะคล้ายฟองน้ํา และคาดว่าน่าจะมีการดูดซับสิ่งปฏิกูลได้ จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ทําให้ ผู้วิจัยมีความคิดริเริ่มที่อยากจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากผักตบชวาที่ตอบโจทย์ในการใช้งานคือ ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการออกแบบ

เพื่อผลิตทรายแมวที่ทํามาจากผักตบชวา

กระบวนการผลิต

  1. เลือกเก็บผักตบชวาจากแหล่งน้ําและเลือกเฉพาะส่วนลําต้นแล้วนํามาล้างให้สะอาด
  2. นํามาปอกเอาเปลือกด้านนอกของลําต้นออกโดยนําลําต้นด้านในมานั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 6 cm. x 9 cm. และนํามาปั่นให้ละเอียด
  3. เมื่อปั่นผักตบชวาเสร็จคั้นน้ําออกและฉีดสารกันเชื้อราใส่ผักตบชวา
  4. นําผักตบชวามาผสมกับแป้งข้าวโพดให้เข้ากันและใส่แม่พิมพ์หลังจากนั้นนําไปตากแห้ง
  5. เมื่อตากจนแห้งสนิทก็นําออกจากแม่พิมพ์ก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทรายแมวผักตบชวา
  6. นําน้ําหอมระเหยมาฉีดใส่ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากผักตบเพื่อกําจัดกลิ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สามารถลดจํานวนของผักตบชวาในแหล่งน้ําได้
  2. สามารถใช้ทดแทนทรายแมวที่ขายในท้องตลาดได้
  3. สามารถลดต้นทุนในการซื้อได้
  4. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของและแมว

โปสเตอร์ผลงาน