หมวกพันแผลหลังการผ่าตัดหู (Easy Ear Bandage)

ผู้ประดิษฐ์

นางสาวศรินทรา กี่ขุนทด และคณะ

ความสําคัญและที่มา

สุนัขที่มีอาการใบหูบวม เมื่อจับใบหูอาจพบว่ามีลักษณะนิ่มเป็นถุงน้ํา ส่วนใหญ่มักพบว่าก่อน จะเห็นอาการ สุนัขมักชอบสะบัดหัวหรือเกาหูบ่อยๆ การเกิดภาวะนี้ คือ เกิดการแตกของเส้นเลือด ในใบหู เนื่องจากสาเหตุของกลุ่มอาการใบหูบวม Aural Hemmatoma
 1. โรคผิวหนัง (dermatitis) โดยมากสัตว์มักมีอาการคันจึงใช้เท้าเกาหูอย่างแรงจนกระทั่งเส้น เลือดฝอยด้านในใบหูแตกและเกิดเป็นถุงเลือด
 2. คันหู ช่องหูอักเสบ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ หรือมีไรในหูจํานวนมากแล้วไม่ได้ทําการ รักษาหรือรักษาไม่หายขาด เมื่อสัตว์เกิดอาการคันมากจึงเกา และมักมีอาการสะบัดศีรษะ ทําให้ เส้นเลือดฝอยด้านในใบหูแตกและเกิดเป็นถุงเลือด
 3. การทะเลาะ กัดกัน เล่นกัดหูกัน ทําให้เส้นเลือดฝอยที่บริเวณใบหูแตก แนวทางการรักษามีสอง แนวทางหลัก คือ การให้การรักษาทางอายุรกรรมและการรักษาทางศัลยกรรมหรือร่วมกันทั้งสอง วิธีนี้ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและการวางแนวทางของสัตวแพทย์ที่ทําการรักษา ซึ่งพิจารณาจาก ประวัติ อาการ ขนาดของอาการที่พบ และระยะเวลาที่พบอาการ เป็นต้น การรักษากรณีเป็นถุง เล็กๆไม่ใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 9 นิ้ว สามารถทําการรักษาแบบกรีดหรือเจาะระบาย ออก และทําการพันแผลใบหูให้แนบสนิท ไม่ให้กลับมาเป็นถุงเลือดได้อีก

 ทั้งนี้หากมีหมวกพันแผลหลังการผ่าตัดใบหูจะช่วยให้นักการพยาบาลสัตว์ประหยัดเวลาในการ ทําหัตถการแผล เพราะการพันด้วยผ้ายึดใช้เวลานานและพันหลายรอบ ซึ่งหมวกพันแผลหลังการ ผ่าตัดใบหูใช้งานได้ง่าย สะดวก และทําให้สัตว์ไม่เครียดในการจับบังคับนานๆ

วัตถุประสงค์ของการออกแบบ

ทําให้การพันแผลบริเวณใบหูจากการผ่าตัดทําได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักการพยาบาลสัตว์สะดวกสบายในการใช้ Easyear bandage ทดแทนการพันแผลด้วย bankage
  2. ประหยัดเวลาในการทําหัตถการ

โปสเตอร์ผลงาน