กระเป๋าจับบังคับแมว

ผู้ประดิษฐ์

 1. นางสาวอารัญญา จันทร์ขอนแก่น
 2. นางสาวอัญญารัตน์ เตชะเวชยานันท์
 3. นางสาวปาลิฎา ศรีเสถียร
 4. นางสาวเพชรวี เจียมเจริญ
 5. นางสาววันวิสา โนนคําภา
 6. นางสาววิลาสินี รุ่งสิริเมธากุส

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน

ที่มา/ความสําคัญ

การไปฝึกปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลสัตว์หรือสถานพยาบาลสัตว์ต่างๆ ทําให้พบปัญหาที่มาจากแมวเช่นกัน สาเหตุหนึ่งของการได้รับบาดเจ็บของผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น สัตวแพทย์ นักการพยาบาลสัตว์ มาจากการจับบังคับแมว เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่มีเขียวและเล็บแหลมคมสามารถหดซ่อนเล็บได้ มันจึงพร้อมที่จะทําอันตรายเราได้ทุกเมื่อหากเราระมัดระวังขณะปฏิบัติงานไม่มากพอ รวมไปถึงแมวยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระทําให้การจับบังคับเป็นไปได้ยาก และการบาดเจ็บอาจนําไปสู่การติดโรคต่างๆ ตามมาได้
ทั้งนี้หากมีกระเป๋าจับบังคับที่สามารถช่วยจับบังคับแมวไม่ให้แสดงความก้าวร้าว และยังคงทําหัตถการต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยต่อทั้งตัวแบบและตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยการจับบังคับแมวด้วยกระเป๋านี้จะไม่เพิ่มความเครียดให้กับแมว ลดความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บและติดโรคต่างๆ จากแมว อีกทั้งยังทําให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงราคากระเป๋าที่ไม่สูงมากจนเกินไป

คุณสมบัติ/ประโยชน์

 แมวสามารถอยู่ในการบังคับตามรูปทรงของกระเป๋าและยังสามารถทําหัตถการต่างๆ เช่น การวัดไข้ การฉีดยา การตัดเล็บ ได้อย่างปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและตัวสัตว์ นอกจากนี้ยังสามารถนํากระเป๋าไปเป็นต้นแบบในการผลิตกระเป๋าจับบังคับสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่มีขนาดตัวใกล้เคียงกับแมว เช่น สุนัขพันธุ์เล็ก (Small breed) หรืออาจนําไปสู่การผลิต กระเป๋าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อทําหัตถการอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์/องค์ประกอบหลัก

โดยวัสดุที่ใช้สําหรับกระเป๋าจับบังคับแมว ประกอบด้วย

 1. ผ้ายีนส์ลายสอง
 2. ผ้าคลุมโซฟา
 3. ตัวล็อคก้ามปู
 4. สายรัดอเนกประสงค์สําหรับตัวล็อค
 5. ตีนตุ๊กแก

โปสเตอร์ผลงาน