อุปกรณ์ช่วยพลิกตัวสุนัขอัมพาต : Portable Rotation Vendlet (PRV)

ผู้ประดิษฐ์

 1. นางสาวนวพรรษ ตุ้มแก้ว
 2. นางสาวนุศรา พาเจริญ
 3. นายยศพล บุณยพรพงศ์
 4. นางสาวอรทัย เจริญกุลดิลก

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน

ที่มา/ความสําคัญ

สุนัขที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือสุนัขเป็นอัมพาต (PARALYSIS) จากอุบัติเหตุ หรือเกิด จากความเสียหายต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อจะไม่สามารถลุกยืน นั่ง หรือพลิกตัวเองได้ ทําให้ เกิดแผลกดทับ (BEDSORE) ติดเชื้อในกระแสเลือด (SEPTICEMIA) และปอดอักเสบ (PNEUMONITIS) จากการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานได้ การดูแลสุนัขที่เป็นอัมพาตเหล่านี้ จําเป็นต้องพลิกตัว สัตว์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมง แต่ปัญหาที่พบคือลักษณะนิสัยของสุนัขบางตัวมีความดุร้าย จนสร้างความ สําบากให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือคนดูแลสุนัข จึงนํามาซึ่งการคิดค้นอุปกรณ์ช่วยพลิกตัวสุนัขอัมพาต (Portable Rotation Vendlet, PRV) เพื่อลดการเกิดแผลกดทับ เพื่อช่วยเหลือเจ้าของและผู้ปฏิบัติ หน้าที่ในโรงพยาบาลสัตว์ในการพลิกตัวสัตว์ รวมไปถึงช่วยป้องกัน และลดการบาดเจ็บที่อาจเกิด ขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ป่วยที่มีความหวาดระแวงและดุร้ายลงได้

คุณสมบัติ

 1. ช่วยพลิกตัวสุนัขอัมพาตที่ไม่สามารถลุก ยืน นั่ง และพลิกตัวได้ด้วยตัวเอง
 2. ช่วยป้องกันและลดการเกิดแผลกดทับที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนข้างใดข้างหนึ่งเป็นระยะเวลานาน
 3. เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับเจ้าของและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพลิกตัวสุนัขอัมพาตให้ง่ายยิ่งขึ้น

 

ส่วนประกอบหลัก

 1. โครงเตียงสเตนเลส
 2. ที่นอน
 3. ราวจับด้านข้างเตียง
 4. ผ้าร่ม

 

กระบวนการผลิต

 1. ขึ้นรูปโครงเตียงสเตนเลส มีราวจับด้านข้างสามารถดึงขึ้นมาได้
 2. นําผ้าร่มวางพาดผ่านตัวเตียงจนถึงบริเวณราวที่จับขอบเตียง
 3. บริเวณราวจับด้านข้างเตียงจะติดตั้งสายพานคอยทําหน้าที่หมุนเก็บความตึงหย่อนของตัวผ้า
 4. เมื่อต้องการพลิกตัวสุนัขจะดึงราวจับทั้งสองข้างขึ้น ปรับผ้าที่รองตัวสุนัขให้หย่อน
 5. ขาของสุนัขอัมพาตจะตกลงบริเวณตรงกลางผ้าเมื่อต้องการพลิกตัวสัตว์ไปทางด้านใด ให้เอาราวจับด้านข้างเตียงด้านนั้นลง

โปสเตอร์ผลงาน