จักรยานลู่วิ่งเพื่อการออกกำลังกายสำหรับสุนัขและเจ้าของ (Bicycle treadmill for dog and owner work out)

ผู้ประดิษฐ์

 1. นางสาวจิดาภา แย้มเกษม
 2. นางสาวกมลพร วิวัฒนทรัพย์
 3. นางสาวจิระภัทร ใจซื่อ
 4. นางสาวธัญชนก สุวรรณนิตย์
 5. นางสาวนาตอนงค์ เล็บขาว

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์

ที่มา/ความสําคัญ

ปัจจุบันเจ้าของสุนัขมีแนวโน้มในการเลี้ยงสุนัขให้เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้เจ้าของสุนัขมีความใส่ใจ และตระหนักถึงสุขภาพของสุนัขเพิ่มมากขึ้น การวิ่งเป็นการออกกําลังกายประเภทหนึ่งที่สามารถส่งเสริมสุขภาพของสุนัขให้ดีขึ้นได้ แต่เนื่องจากพื้นที่อาศัยของเจ้าของสุนัขในปัจจุบันมีการพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีขอบเขต เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ เป็นต้น ประกอบกับเจ้าของไม่มีเวลาเพียงพอที่จะพาสุนัขไปออกกําลังกายได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้สุนัขมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรค อ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคกระดูกและข้อ เป็นต้น

การออกกําลังกายในสุนัขนั้นมีมากมายหลายวิธี หนึ่งในวิธีต่างๆ นั้นคือ การออกกําลังกายโดยใช้สู่วิ่ง การออกกําลัง กายโดยใช้สู่วิ่งมีจุดเด่นประการหนึ่งคือ เป็นการออกกําลังกายที่ใช้พื้นที่ที่จํากัด ทางคณะผู้ดําเนินการวิจัยจึงมองเห็นว่า สู่วิ่งจะ สามารถช่วยในเรื่องของการออกกําลังกายในพื้นที่ที่เจ้าของสุนัขมีขอบเขตจํากัดในการเลี้ยงสุนัข ซึ่งการใช้ลู่วิ่งในการออกกําลังกาย นั้นจะกระตุ้นให้เกิดการปรับสมดุลขณะเคลื่อนที่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของสุนัข แม้การวิ่งบนลู่วิ่งจะทําให้เกิดการออก กําลังกายของกล้ามเนื้อขาน้อยกว่าการวิ่งบนพื้น แต่การออกกําลังกายโดยใช้ลู่วิ่งจะเข้ามาช่วยหากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยต่อ การออกกําลังกายกลางแจ้งหรือการออกกําลังกายที่ต้องใช้พื้นที่

ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้ดําเนินการวิจัยจึงได้คิดออกแบบโมเดลอุปกรณ์สําหรับออกกําลังกายเพื่อช่วย แก้ปัญหาข้างต้น โดยโมเดลอุปกรณ์นี้เป็นการนําจักรยานมาประยุกต์ใช้ประกอบกับสู่วิ่ง เพื่อให้เจ้าของสุนัขและสุนัขได้ออกกําลัง กายไปพร้อมกัน ซึ่งการออกกําลังกายด้วยอุปกรณ์นี้ สุนัขและเจ้าของสามารถทําไปพร้อมกันได้ เป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ ของสุนัขและเจ้าของให้เป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ทางคณะผู้ดําเนินการวิจัยจึงคาดหวังว่าประโยชน์จากงานวิจัยโมเดลชิ้นนี้จะส่งผล ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาจักรยานลู่วิ่งสําหรับสุนัขและเจ้าของขนาดเท่าของจริงในราคาประหยัด

คุณสมบัติ

 1. สุนัขและเจ้าของมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 2. เพิ่มโอกาสในการออกกําลังกายของสุนัขและเจ้าของสุนัขที่มีพื้นที่อาศัยจํากัด
 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและเจ้าของ

ส่วนประกอบหลัก

 1. จานโซ่จักรยาน 
 2. อานจักรยาน
 3. เฟือง
 4. โซ่
 5. เพลา
 6. สายพานลู่วิ่ง
 7. สายรัดอก
 8. เหล็ก
 9. ไม้
 10. น็อต
 11. ตะปู

กระบวนการผลิต

 1. โมเดลจักรยาน นําเหล็กมาประกอบเป็นโครงของจักรยานสูง 6.7 นิ้ว ต่อกับอานจักรยานที่ปรับความสูงต่ําได้ ประกอบเข้ากับจานโซ่จักรยานพร้อมที่ปั่นขนาด 6 นิ้ว และโซ่เพื่อใช้เชื่อมต่อเข้ากับลู่วิ่ง
 2. โมเดลลู่วิ่ง นําไม้มาประกอบเป็นโครงของลู่วิ่งที่มีความกว้าง 3 นิ้ว ความยาว 10 นิ้ว และสูงจากพื้น 2 นิ้ว สร้างที่กั้น เพื่อป้องกันความปลอดภัยนําสายรัดอกต่อเข้ากับที่กั้น ใช้เพลาทั้ง 2 อัน ต่อเข้ากับโครงลู่วิ่งจากนั้นนําเฟืองขนาด 4 นิ้ว ประกอบเข้ากับตัวเพลาด้านหน้าของสู่วิ่ง ใช้สายพานลู่วิ่งต่อเข้ากับสู่วิ่ง
 3. เชื่อมต่อโมเดลจักรยานเข้ากับลู่วิ่ง ให้จักรยานหันหน้าเข้าหาลู่วิ่งระยะห่างการวางจักยานกับลู่วิ่ง ห่าง 12นิ้ว นําโซ่ที่ตัวจักรยานเข้ามาเชื่อมต่อกับเฟืองที่ตัวของสู่วิ่ง เมื่อทําการเชื่อมต่อแล้วทําการทดลองการหมุนของตัว

โปสเตอร์ผลงาน