เก้าอี้ทานอาหารสำหรับสุนัขที่มีปัญหาภาวะหลอดอาหารขยายใหญ่ (The Bailey chair for canine megaesophagus)

ผู้ประดิษฐ์

 1. นายชวัลวิทย์ ธนาธิโช
 2. นางสาวชลธิชา ตื่นคํา
 3. นางสาวจิราพร สุวงค์
 4. นางสาวพิชญา พยับบรรณางกูร
 5. นายอกนิษฐ์ ช่างสาน
 6. นางสาวอัญชิษฐา ชายหงส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ

ที่มา/ความสําคัญ

Canine megaesophagus คือภาวะที่สุนัขมีขนาดของหลอดอาหารขยายใหญ่ผิดปกติ โดยหลอดอาหารมีลักษณะอ่อน ปวกเปียก (Flaccid) ทําให้หลอดอาหารไม่สามารถบีบรัดตัวไล่อาหารไปยังกระเพาะอาหารได้ตามปกติ ทําให้สุนัขเกิดการขย้อน หรือสํารอกอาหาร (Resurgitation) ออกมาหลังจากกินอาหาร และบางครั้งอาจพบภาวะปอดอักเสบจากการสําลัก (Aspiration pneumonia) ร่วมด้วยในบางกรณี
สัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้ต้องให้อาหารพลังงานสูง โดยให้น้อยแต่บ่อยครั้ง เพื่อลดปริมาณอาหารต่อมื้อที่ให้ และสุนัขได้รับ พลังงานที่เพียงพอ การให้อาหารต้องจัดให้สุนัขอยู่ในท่าที่ยกหัวสูงเพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงให้อาหารผ่านจากหลอดอาหารลงสู่ กระเพาะได้ โดยไม่มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อของระบบทางเดินอาหาร (Peristaltic)
จากการที่นิสิตได้เข้ารับการฝึกงานทางด้านการพยาบาลสัตว์ และได้มีโอกาสดูแลสุนัขที่ป่วยเป็นโรคหลอดอาหารขยายใหญ่ ทําให้ได้พบปัญหาว่า ทางโรงพยาบาลสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับจัดให้สุนัขอยู่ในท่าการกินอาหารที่เหมาะสม แต่จะมี การประยุกต์ใช้อุปกรณ์หรือวิธีการอื่นแทน ซึ่งยังสามารถพบการขย้อนหรือสํารอกอาหารออกมาหลังจากกินอาหาร การศึกษาใน ครั้งนี้ได้ออกแบบเก้าอี้สําหรับสุนัขที่ป่วยเป็นโรคหลอดอาหารขยายใหญ่ เพื่อช่วยให้การกินอาหารและน้ําของสุนัขง่ายและ สะดวกยิ่งขึ้น ลดโอกาสการเกิดการขย้อนหรือสํารอกอาหาร ป้องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบจากการสําลักและเพื่อให้สัตว์ได้รับ สารอาหารที่เพียงพอ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลสัตว์ในการออกแบบชิ้นงาน

คุณสมบัติ

Bailey Chair เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือสุนัขที่มีปัญหาไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ เช่น สุนัขที่มี ภาวะหลอดอาหารขยายใหญ่ (Canine megaesophagus) เก้าอี้นี้จะช่วยให้สุนัขอยู่ในท่าการกินอาหารที่เหมาะสม จัดให้สุนัข อยู่ในลักษณะตัวตั้งตรงเพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงให้อาหารและน้ําสามารถเคลื่อนที่ผ่านลงมายังกระเพาะอาหารได้ ซึ่งจะลดการ สํารอกและป้องกันภาวะปอดอักเสบจากการสําลักได้

ส่วนประกอบหลัก

 1. ไม้อัด
 2. สีและแปรงทาสี
 3. หมอน/เบาะรองนั่ง
 4. น็อต
 5. ตะปู
 6. ค้อน
 7. ลื่อย
 8. ตลับเมตร
 9. บานพับ
 10. ถ้วยอาหาร

กระบวนการผลิต

 1. นําไม้อัดมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจํานวน 4 ชิ้น โดยขนาดที่ใช้วัดตามความยาวจากหลังของสุนัขถึง ด้านหน้าของขาหน้า, ความยาวของลําตัวสุนัขและความกว้างของเบาะ
 2. ใช้ไม้ 2 ชิ้นจากข้อ 1. ต่อกันเป็นรูปตัว L โดยให้ความยาวเป็นแนวตั้ง, แผ่นที่ 3 ใช้ประกอบกับ 2 แผ่นแรก ให้เป็นทรงตัว U และแผ่นที่ 4 ใช้สําหรับประกอบด้านหลัง หลังจากปรับขนาดแล้ว
 3. ติดท่อนไม้ด้านข้างที่ระดับต่างๆ สําหรับสอดชั้นวางถาดอาหาร
 4. นําเบาะรองใส่ด้านใน
 5. ต่อท่อนไม้ทรงกลมที่ใต้ถาดวางชามอาหาร เพื่อใช้เป็นตําแหน่งวางขาหน้าของสุนัข
 6. นําถาดวางอาหาร และไม้วางขา ต่อระหว่างแผ่นไม้ทั้ง 2 (จากข้อ 2.) โดยสอดบนไม้ระดับต่างๆ จากข้อ 3.

โปสเตอร์ผลงาน