วิธีการตรวจวิเคราะห์โลหะแคดเมียมอย่างง่าย (Simple method for cadmium determination)

หัวหน้าโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

ผู้ร่วมวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ (คณะสิ่งแวดล้อม มก.)
นางสาวคณิศร์รวีร์ เตชะเอื้อย

รายละเอียดงานวิจัย

แคดเมียมที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบทางด้านความเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมอย่างง่ายโดยใช้การตรวจวัดด้วยเทคนิคสเปคโทรโฟโตเมทรี ผลการวิเคราะห์ถูกทดสอบความถูกต้องกับวิธีมาตรฐานด้วยเครื่องเฟลมอะตอมมิกแอบซอบชันสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ โดยมีค่าขีดจำกัดการตรวจวัดของวิธีที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อนำวิธีการที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบวิเคราะห์แคดเมียมในน้ำตัวอย่างจริงพบว่าร้อยละการกลับคืนอยู่ในช่วง 81-99 จากผลการเปรียบเทียบทางสถิติ (F-test) พบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นและวิธีมาตรฐานไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และวิธีที่พัฒนาขึ้นใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่รวดเร็วกว่า