พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้จากสาหร่ายขนาดเล็ก (Biodegradable Plastic from Microalgal PHB)

หัวหน้าโครงการวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

ผู้ร่วมวิจัย

นางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี
นายอุเทน พรหมอริยะ

รายละเอียดงานวิจัย

พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรต (Polyhydroxybutyrate) หรือพีเอชบี จัดเป็นเทอร์โมพลาสติกชีวภาพ ที่พบสะสมอยู่ภายในไซโตพลาสซึมของไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายขนาดเล็กในรูปของพลังงานสะสม ไม่มีความเป็นพิษ (non-toxic) (Sanhueza et al., 2019) พีเอชบีมีคุณสมบัติไม่ละลายในน้ำ ทนต่อรังสียูวี แต่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในดินภายใต้สภาวะที่ไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic condition) (Bugnicourt et al., 2014, Masood et al., 2014) พีเอชบีมีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติกทางเคมี เช่น พอลิโพรไพลีน (Polypropylene) หรือพอลิโพรพีน (PP)

Nowadays, the accumulation of plastic waste are the biggest problems in the world. Many of these plastic products, such as plastic bags and food wrappers, have a lifetime of ordinary minutes to hours, however it may persist in the environment for hundreds of years. Biodegradable plastic has received increasing attention and show considerable alternative materials. Because it can be broken down completely into water and compost by microorganisms under the right conditions. Microalgal polyhydroxybutyrate (PHB) is short chain polymer that have been recognized as biodegradable thermoplastics and exhibit similar physical characteristics to petrochemical polymers. Hence, Microalgal PHB is promising biopolymer being developed for replacing petrochemical plastic.