ทรายแมวผักตบชวา (Cat litter of water hyacinth)

หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล

รายละเอียดงานวิจัย

ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) เป็นพืชน้ำล้มลุกเจริญเติบโตได้ตลอดปี สามารถอยู่ได้ทุกสภาพแหล่งน้ำ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบลุ่มน้ำอะแมซอนในทวีปอเมริกาใต้  ลักษณะดอก มีสีม่วงอ่อนคล้ายคลึงกับช่อดอกกล้วยไม้ในประเทศไทย ผักตบชวาเป็นพืชต่างถิ่นที่เข้ามาแพร่ระบาด เป็นวัชพืชน้ำที่เติบโตง่ายและแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้ำ รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางน้ำและสามารถทำให้พืชท้องถิ่นสูญพันธุ์ได้ ถึงแม้ว่าผักตบชวานี้มีลักษณะพันธุกรรมเดียวเท่านั้นที่พบในประเทศไทย
แต่การกำจัดผักตบชวานั้นเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก เพราะมีการใช้งบประมาณสูงและระยะเวลาที่ยาวนาน ในการกำจัดการแพร่พันธุ์ของผักตบชวาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันในส่วนของผลิตภัณฑ์ทรายแมวชนิดที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ที่ใช้ดูดซับปัสสาวะและอุจจาระจากแมวนั้น ในปัจจุบันมีราคาที่ค่อนข้างสูง เช่น ทรายแมวจากเต้าหู้ ทรายแมวจากฟางข้าว เป็นต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าบทความเกี่ยวกับผักตบชวาแล้ว ได้พบว่าโครงสร้างภายในลำต้นของผักตบชวาเป็นรูพรุนลักษณะคล้ายฟองน้ำ และคาดว่าน่าจะมีการดูดซับสิ่งปฏิกูลได้ จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความคิดริเริ่มที่อยากจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากผักตบชวาที่ตอบโจทย์ในการใช้งานคือ ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม