วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC)

หัวหน้าโครงการวิจัย :  ศาสตราจารย์ น.ส.พ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์

รายละเอียดงานวิจัย

วัคซีนต่อต้านเห็บโค ชนิด KU-VAC1 เป็นวัคซีนต่อต้านเห็บโค ที่มีเนื้อวัคซีนทำจากโปรตีน Bm95 ที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างโปรตีนของทางเดินอาหารส่วนกลาง (Midgut)  เป็นโปรตีนที่ใช้ในวัคซีนที่มีรายงานทั่วโลก ได้แก่ TickGuard ของประเทศออสเตรเลีย และ GRVAC ของประเทศคิวบา โดย วัคซีนต่อต้านเห็บโค ชนิด KU-VAC1 ใช้ Adjuvant ชนิด Montanide ISA 201 VG และ ISA G1 VG ซึ่งเป็น Adjuvant รุ่นใหม่ ที่มีผลข้างเคียงน้อย และมีประสิทธิภาพ ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูง โปรตีน Bm95 เป็นโปรตีนโครงสร้างที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของเห็บ โดยจะพบโปรตีนชนิดนี้ที่ผิวด้านนอกของทางเดินอาหารส่วนกลางของเห็บ มีหน้าที่ในการดูดซึมอาหารเพื่อไปย่อยสลายก่อนเปลี่ยนเป็นไข่ ในภายหลัง เมื่อเห็บดูดกินเลือดที่มีแอนติบอดีต่อโปรตีนดังกล่าว แอนติบอดีจะจับตัวกับโปรตีนที่ผนังทางเดินอาหารและขัดขวางการทำงานของทางเดินอาหารส่วนกลาง ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนของเห็บในรุ่นต่อไป

วัคซีนต่อต้านเห็บโค ชนิด KU-VAC2 เป็นวัคซีนต่อต้านเห็บโค ที่มีเนื้อวัคซีนเป็นโปรตีน SERPINS ซึ่งพบอยู่ในต่อมน้ำลายของเห็บ SERPINS มีหน้าที่ทางด้านชีววิทยาหลายอย่าง เช่น ควบคุมเลือดไม่ให้แข็งตัว ภูมิคุ้มกันประจำตัวเห็บ การเปลี่ยนระยะและการเจริญเติบโตของเห็บ โปรตีนชนิดนี้เป็นโปรตีนที่มีหน้าที่หลักทางชีววิทยาที่เห็บจะขาดไม่ได้ ทำให้เมื่อใช้เป็นเนื้อวัคซีน จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ขัดขวางการทำงานหลายอย่างในตัวเห็บ เห็บจะแสดงอาการไม่สามารถดูดกินเลือดจนอิ่มตัว หรือในกรณีที่เห็บระยะตัวอ่อน หรือตัวกลางวัยมาดูดกินเลือด จะทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นระยะต่อไป ทำให้เห็บหยุดการพัฒนาไปสู่ระยะตัวเต็มวัยที่จะส่งผลให้เห็บไม่สามารถขยายพันธุ์ได้