วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข (KU-DOG Vaccine)

หัวหน้าโครงการวิจัย : ศาสตราจารย์ น.ส.พ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์

รายละเอียดงานวิจัย

วัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข (KU-DOG1 และ KU-DOG2) พัฒนาจากยีนส์ Subolesin และ Ferritin  ที่พบในเห็บ โดยการสร้างโปรตีนจากระบบยีสต์ ใช้การตัดต่อพันธุกรรม เพื่อให้สร้างโปรตีน Subolesin และ Ferritin ในรูปแบบของ รีคอมบิแนนท์ ที่มีความปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อ เป็นเนื้อวัคซีน ผสมกับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (adjuvant) ชนิดใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง และไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองในเนื้อเยื่อสัตว์ รวมกันเป็นนวัตกรรม ชนิดใหม่ที่สามารถควบคุมเห็บสุนัขได้อย่างปลอดภัย ทั้งในสัตว์ และไม่ส่งผลใดๆต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งคนที่เป็นผู้ใช้ด้วย

โปรตีน Ferritin มีลักษณะเป็นโปรตีนที่จับกับธาตุเหล็กมีหน้าที่ในการควบคุมระดับของธาตุเหล็กในอวัยวะต่างๆ Ferritin มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูดกินเลือดของเห็บ และต่อระบบสืบพันธุ์ของเห็บ พบว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากโปรตีน Ferritin ทำให้เห็บลดการดูดกินเลือดอย่างมีนัยสำคัญ เห็บมีอัตราการตายสูงขึ้นหลังจากดูดกินเลือด และลดอัตราการขยายพันธุ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการเกิดการเสียสมดุลของระดับธาตุเหล็ก และการเกิด Oxidative stress Ferritin เป็นโปรตีนหลักที่พบได้ในเห็บหลายๆ ชนิด และในทุกระยะของเห็บในชีพจักร

โปรตีน Subolesin เป็นโปรตีนโครงสร้างและมีหน้าที่หลายชนิดที่พบได้ในเห็บ ทำหน้าที่ในการควบคุมเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของเห็บ การดูดกินเลือด การสืบพันธุ์ และการเจริญแปลี่ยนแปลงในแต่ระยะของเห็บ นอกจากนี้โปรตีน Subolesin ยังมีบทบาททางด้านโมเลกุล ได้แก่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเจริญของเนื้อเยื่อเห็บ และเชื้อที่อาศัยและเพิ่มจำนวนในเนื้อเยื่อเห็บ เช่น Anaplasma และ Babesia มีจำนวนการติดเชื้อลดลง โปรตีนดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นวัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข