โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดีขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546  ภายใต้การดูแลของทีมอาจารย์สัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ประจำกลุ่มสาขาสุขศาสตร์สัตว์และงานโรงพยาบาล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ซึ่งมีความประสงค์ในการจัดการดำเนินงานบริการวิชาการในรูปแบบของการให้บริการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยงให้กับประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ รวมถึงเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสุนัขและแมว ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่สำคัญต่างๆ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคในสุนัขและแมว โดยมีการให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจสถานที่ตั้งโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และมีการจัดหน่วยสัตวแพทย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกของโครงการนอกสถานที่ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อมาในปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nursing) ขึ้นอย่างเป็นทางการ ทางคณาจารย์ของสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์จึงมีมติให้ปรับรูปแบบการให้บริการมาเป็นการบริการที่สถานที่ตั้งโครงการฯ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เท่านั้น เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นิสิตสาขาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติด้านการพยาบาลสัตว์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานด้านการพยาบาลสัตว์ และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เจ้าของสุนัขและแมวในเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยแนวทางการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในด้านยุทธศาสตร์ของความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่สังคมในด้านการพยาบาลสัตว์

การให้บริการประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์

 โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดีดำเนินโครงการในรูปแบบของการเปิดรับสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันโรคและการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็นแบบรายปี ซึ่งสิทธิ์ของสุนัขที่เป็นสมาชิกจะครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนรวมสำหรับสุนัข การฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ ถ่ายพยาธิในทางเดินอาหาร การตรวจเลือด ส่วนแมวที่เป็นสมาชิกจะครอบคลุมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวมสำหรับแมว วัคซีนลิวคีเมียไวรัส ซึ่งประเภทวัคซีน จำนวนครั้งของการฉีดวัคซีนต่อปี รายละเอียดของการตรวจสุขภาพ การตรวจเลือด จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่สมาชิกเลือกรวมถึงอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์สัตวแพทย์ประจำโครงการ เช่น ตรวจเลือดเพื่อดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง ตรวจเอ็นไซม์ที่บ่งชี้การทำงานของตับและไต ตรวจอุจจาระ และปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากระบบการสมัครสมาชิกรายปีแล้วทางโครงการยังเปิดกว้างการบริการให้แก่ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในการดูแลที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกอีกด้วย โดยสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกของโครงการจะได้รับการดูแล ดังนี้

 1. การดูแลด้านการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญ
โดยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมการดูแลสุขภาพ เช่น โรคไข้หัดสุนัข, โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข, โรคเลปโตสไปโลซิส (โรคฉี่หนู), โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสุนัข, โรคลำไส้อักเสบติดต่อในสุนัข , โรคพิษสุนัขบ้า, โรคไข้หัดแมว, โรคระบบทางเดินหายใจติดต่อในแมว, โรคช่องปากและลิ้นอักเสบในแมว และโรคลิวคีเมียในแมว เป็นต้น


 2. การดูแลด้านการตรวจสุขภาพประจำปี
โดยได้รับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจ, ตรวจหาพยาธิเม็ดเลือดชนิดต่างๆ, ความสมบูรณ์ของระบบไหลเวียนโลหิต ความสมบูรณ์ของตับและไต การตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน อิเลคโทรไลท์ ในกระแสเลือด เป็นต้น การตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิในทางเดินอาหาร การตรวจปัสสาวะ

 3. การดูแลสุขภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง
โดยได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไป การดูแลสุขภาพเบื้องต้น เช่น การตัดเล็บ การเช็ดทำความสะอาดช่องหู เป็นต้น การแนะนำหรือสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดปรสิตภายนอกและภายในทางเดินอาหาร การแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ให้คำแนะนำทั่วไปในการดูแลสัตว์เลี้ยง

อัตราค่าสมัครสมาชิกและประเภทสมาชิกรายปี

 นอกจากการดูแลตลอดปีแล้วสมาชิกของโครงการฯ ยังได้รับส่วนลดค่ายาและสินค้าภายในโครงการด้วย

“ขอบคุณทุกๆ ความไว้วางใจที่มีให้โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา”

    

วันและเวลาทำการของโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

 โครงการเปิดให้บริการใน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. ปิดรับบัตรเวลา 11.30 น.
และเปิดให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์เฉพาะสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 9.00-16.00 น. ปิดรับบัตรเวลา 15.30 น.
โครงการหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
สมาชิกในโครงการฯ จะได้รับข้อความ SMS ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งวัน-เวลาเปิดให้บริการในแต่ละเดือน

ทั้งนี้ให้โทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

ติดต่อโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

หากประชาชนท่านใดสนใจบริการของโครงการ อยากติดต่อสอบถามบริการ หรือ นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ โปรดติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
02-579-8573-5 ต่อ 616081 หรือ 02-942-8200-45 ต่อ 616081 หรือ 089-6769295
Facebook Page
โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี
สถานที่ตั้ง
โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (อาคาร 1) ชั้น 2 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ของโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ของโครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

โปรแกรมสุขภาพสำหรับสุนัขและแมว แบบ Health Care Package

โปรแกรมสุขภาพสำหรับสุนัขและแมว แบบ Health Care Package