ครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology Laboratory Diagnostic Services-VTLD)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการที่เกิดกับสัตว์ ทั้งในสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรฐกิจ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างหรือสารพิษต่างๆ ในอาหารสัตว์ และอาหารคน
  2. เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในสัตว์ ทั้งโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รวมถึงการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคชีวโมเลกุล
  3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ และวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
  4. เพื่อให้นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการสัตวแพทย์