คณะกรรมการ

ผศ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา
ผู้ช่วยคณบดีฝายกิจการนิสิต
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์
หัวหน้าหมวดสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ

ผศ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
กรรมการ

ผศ.ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์
กรรมการ

นางสาวสกุลจิตร วิเชียรโชติ
กรรมการ

ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์
หัวหน้าหมวดสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
กรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.รักศักดิ์ รักษาเคน
กรรมการ

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
กรรมการ

นายคมสัน สัจจะสถาพร
กรรมการ

นายธนวิน เวชโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอัจฉรา ลัทธิ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายนวพล เพ็ชรทับทิม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ