การฝึกงาน

ข้อปฏิบัติการฝึกงาน 200 ชั่วโมง (ฉบับปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2566)

ข้อปฏิบัติการฝึกงาน 200 ชั่วโมง (ปรับปรุงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566)

 

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการฝึกงานนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2562

ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการฝึกงานนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2562
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

 

 

 

กำหนดการยื่นใบขอรับการฝึกงาน ช่วงฝึกงานระหว่างวันที่ 7 พ.ย. – 27 พ.ย. 65 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการที่รับฝึกงาน
1.1 นิสิตติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการด้วยตนเอง โดยค้นหารายชื่อสถานประกอบการได้จาก http://info.vettech.ku.ac.th/vt-internship/
1.2 หากนิสิตต้องการฝึกงานในสถานประกอบการอื่นสามารถแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมได้
1.3 หากนิสิตต้องการฝึกงานกับหน่วยงานที่อยู่ภายใน มก. ให้แจ้งหน่วยกิจการนิสิตของคณะ เพื่อประสานงานให้
1.4 นิสิตสามารถยื่นฝึกงานได้ครั้งละ 1 สถานประกอบการเท่านั้น
2. ยื่นใบขอรับการฝึกงาน Online ที่  https://forms.gle/qgUE5vGYVZommtzR8
3. ยื่นใบขอรับการฝึกงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 ก.ย. 65 ระบบปิด 16.00 น.
4. ติดตามผลและเอกสารฝึกงาน Online ผ่าน QR CODE หรือ https://bit.ly/3AZytYl
4.1 ยื่นขอแก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65    https://forms.gle/799xBcEeZ26tnS617
5.เอกสารส่งตัวและแบบประเมินการเข้าฝึกงานทางคณะฯ ให้นิสิตมารับด้วยตนเองที่ หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา ชั้น 5

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หรืออาจมีสถานที่ที่มีสาขาการพยาบาลฯ ไปด้วย) ติดต่อพี่จี๊ด LINE ID : @523gdrgq
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (หรืออาจมีสถานที่ที่มีสาขาเทคนิคฯ ไปด้วย) ติดต่อพี่กว้าง Line ID : vinn74
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

 

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระบบฝึกงานนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สำหรับนิสิตทุกชั้นปี

สำหรับนิสิตทุกชั้นปี ที่ยังไม่ได้รับอีเมลแจ้งเรื่อง username และ password เพื่อเข้าใช้งานระบบฝึกงานนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขอให้ส่งข้อมูล รหัสประจำตัวนิสิต ชื่อ-นามสกุล และอีเมล์ติดต่อกลับมาที่อีเมล์ cvtsmm@ku.ac.th พี่ศยามล(พี่จี๊ด) เพื่อแจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ ต่อไป