รับสมัครงาน : ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

มีความประสงค์จะรับพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กันยายน 2564

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

ประจำห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา, ประจำห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา, ประจำห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา, ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคนิคการสัตวแพทย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คณสมบัติพิเศษ
– ใจรักในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ มีความอดทน
– สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานวันหยุดได้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
คณสมบัติ:
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบท่า และหากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ
– มีใจรักในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์
– สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้
– มีความรับผิดชอบ
– มีความอดทน
– มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถทำงานล่วงเวลา/วันหยุดได้
– มีใบขับขี่
– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ชาย)

เอกสารประกอบใบสมัคร:
– ใบปริญญาหรือใบรับรองการจบการศึกษา,ใบแสดงผลการศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน, ประวัติย่อ (Resume),
– หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปริกษา (ถ้ามี)

ส่งเอกสารมาที่ e-mail: dujduan.k@cpf.co.th หรือ
ที่อยู่ ศูนยวินิจฉัยโรคสัตว์บก 29/2
หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
(จ่าหน้าถึง สพ.ญ. ดุจเดือน สุทธิลักษณ์ วงเล็บว่า “สมัครงาน“)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มดิมได้ที่ คุณดุจเดือน โทร. 02-988-0671-3 ต่อ 1103