01603232 กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาทางการพยาบาลสัตว์ 2
01603151-60 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาลสัตว์
01603212 กีฏวิทยาและโปรโตซัววิทยาทางการพยาบาลสัตว์
01603221 จุลชีววิทยาทางการพยาบาลสัตว์
01603234 สรีรวิทยาทางการพยาบาลสัตว์
01603242 พิษวิทยาทางการพยาบาลสัตว์
01603314 พยาธิวิทยาตามระบบทางการพยาบาลสัตว์
01603315 ธนาคารเลือดและพยาธิวิทยาคลินิกทางการพยาบาลสัตว์
01603323 หลักการสาธารณสุขทางการพยาบาลสัตว์
01603336 โภชนาการและโภชนบำบัดทางการพยาบาลสัตว์
01603337 วิสัญญีและศัลกรรมทางการพยาบาลสัตว์
01603354 การพยาบาลสัตว์เล็ก
01603355 เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางการพยาบาลสัตว์
01603390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
01603490 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ชั้นปีที่ 4

Loading