สอนโดย ผศ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 8 - Bacteriophages and dairy fermentations