สอนโดย ผศ.ดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น
เนื้อหา :
สัปดาห์ที่ 8 - Virus host cell interactions
สัปดาห์ที่ 9 - Assay of virus infectivity
สัปดาห์ที่ 10 - Pathogenesis of viral infection